Referat fra sørsamisk nettverksmøte Trondheim 11/9-08

 

Til stede:

Assisterende utdanningsdirektør i Nordland Arve Veiåker, rådgiver Fylkesmannen i Nordland Kevin Johansen, rådgiver fylkesmannen i Nordland Andre Heggstad, utdanningsdirektør i Sør-Trøndelag Solveig Strand, assisterende utdanningsdirektør Nord-Trøndelag Anne-Berit Wanderås, rektor Elgå Tore Joten, rektor Brekken Jan Helge Tronsaune, rektor Hattfjelldal Nora Bransfjell, rektor Snåsa Olaug Pettersen, skolchef Sameskolstyrelsen Britt-Allas Labba, prosjektleder Saemesth dle! Sigrid Stångberg.

 

Sak 1: Felles inforunde.

Arve Veiåker informerte om Fylkesmannen i Nordland sine prosjekter innenfor sørsamisk. FMNO har oppdatert og forbedret databasen for sørsamiske undervisningsopplegg. Databasen vil bli mer og mer benyttet fordi det stadig blir lagt inn nytt materiale der, blant annet på bakgrunn av de sørsamiske språkleirene. FMNO vil også gi innspill til AID til den kommende handlingsplanen for samisk språk og utarbeider i samarbeid med Utdanningsdirektoratet en strategiplan for samisk fjernundervisning. FMNO vil ta initiativ til et møte med Kunnskapsdepartementet for å utarbeide en strategi som sikrer bedre forutsigbarhet for høyere sørsamisk utdanning.

 

Tore Joten informerte om at det igjen er usikkerhet rundt skolesituasjonen i Elgå på grunn av økonomi, men at de ikke ønsker å legge ned Elgå skole. Elevtallet ved skolen har imidlertid vært i nedgang.

 

Jan Helge Tronsaune tok opp at de hadde hatt betydelige rekrutteringsproblemer på lærersiden i Brekken foran dette skoleåret, men at fagpersonalet nå er på plass. Brekken oppvekstsenter har både første- og andrespråkselever samt at de tilbyr fjernundervisning for elever ved andre skoler.

 

Nora Bransfjell informerte om at Sameskolen for Midt-Norge i Hattfjelldal har tilsatt ny rektor som starter i september, også de har slitt med lærermangel noe som blant annet fører til at de må benytte seg av fjernundervisning fra Karesuando. Skolen har nå 15 faste elever.

 

Britt-Allas Labba fra Sameskolstyrelsen sa at de vil gå inn under Sametinget i Sverige, men at tidspunkt for dette ikke er avklart.

Olaug Pettersen kunne konstatere at Snåsa nå hadde tilstrekkelig språkkompetanse ved skolen okke ikke behøvde å kjøpe tjenester. Skolen har 11 faste elever samt elever fra egen kommune og fjernundervisningselever. Dette året vil det være stor fokus på lokale læreplaner ved skolen.

 

Sigrid Stångberg opplyste om sameskolen i Tärnaby med 16 faste elever. Skolen underviser i alle tre samiske språk, Sigrid er tilsatt som rektor i 50% og jobber med prosjektet om sørsamiske språkleire resten av tiden.

 

Anne-Berit Wanderås informerte om Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sine prosjekter som involverer samisk. De har fokusert på samisk innhold både i barnehage og skole, samt kompetanseheving av pedagogisk personale

 

Sak 2: Informasjon om politiske signaler i stortingsmeldinger.

Arve Veiåker informerte om sentrale punkter i aktuelle stortingsmeldinger som tar opp samiske spørsmål i vår- og høstsesjonen, første og fremst St.meld. 23 og 28.

Sentrale punkter er:

-          styrke innsatsen for å rekruttere flere førskolelærere tilbarnehagene, herunder samiskspråklige og minoriritetspråklige førskolelærere

-          Sette i gang prosjekt for å fastsette og avgrense hvem som har behov for samisk morsmålsopplæring, og kartlegge hvor mange som ønsker å benytte seg av et slikt tilbud

-          Legge til rette for ordinær og forutsigbar drift av fjernundervisning på alle de tre samiske språkene

-          KD vil se behovet for rekruttering av pedagogisk barnehagepersonell med samisk språk- og kulturkompetanse i sammenheng med fordelingen av kompetansemidler i bh-sektoren

-          KD vil kartlegge i hvilken grad elever får oppfylt sine rettigheter til et fullverdig opplæringstilbud i samisk

-          KD vil iverksette en elevundersøkelse om hvordan samiske elever i grunnopplæringen, også utenfor samiske distrikt, opplever sin egen opplæringssituasjon

-          Følge opp kvaliteten i opplæringen

-          Sette i gang prosjekt om samisk morsmålsanalfabetisme

-          Alle elever som ikke kan følge ordinær undervisning skal få tilbud om fjernundervisning med høy kvalitet uavhengig av bosted og språk

-          Udir utarbeider plan for samisk fjernundervisning

-          Arbeide for ordinær og forutsigbar drift av fjernundervisning på alle språk

-          Videreføre grenseoverskridende skolesamarbeid i samiske områder

-          I samarbeid med Sametinget utarbeide et eget rammeverk for nasjonale prøver i lesing på samisk

-          Opprette ei bredt sammensatt arbeidsgruppe som skal utarbeide en plan for utvikling av samiske læremidler for grunnopplæringen

-          Se på hvordan støtteordningen for læremidler har fungert, og hvordan utvikling og oppfølging kan forbedres

-          Kartlegge og utarbeide oversikt over trykte og digitale læremidler

-          Styrke samisk leseopplæring

-          Høgskolen i Bodø og høgskolen i Nord-Trøndelag skal fortsatt ha nasjonalt ansvar for henholdsvis lulesamisk og sørsamisk som ledd i lærerutdanningen

-          Utarbeide en handlingsplan for samiske språk, med særlig vekt på å styrke sørsamisk og lulesamisk språk

 

Sak 3: Ny fag- og timefordeling.

Kevin Johansen informerte om den nye fag- og timefordelingen slik den er framsatt av utdanningsdirektoratet. Det kom fram at det var knyttet stor usikkerhet til dette fordi Sametinget tidligere har opplyst om et annet timetall. FMNO må foreta klargjøring med Kunnskapsdepartementet om fag- og timefordeling for elever med opplæring i samisk.

Nora Bransfjell ønsket ei juridisk avklaring rundt samiske elever, spesielt om hvor mye rektorene på ressursskolene har krav på å få vite om fjernundervisnings- og integreringselever. Denne saken ser nå FMNO sine jurister på.

 

Sak 4: Sørsamiske språkleire.

Sigrid Stångberg informerte om de sørsamiske språkleirene. Det ble avklart spørsmål rundt ressursskolenes rolle i prosjektet. I den grad ressursskolene kan låne ut en lærer til prosjektet mens leirene pågår vil det være til stor hjelp. Prosjektledelsen foretar logistisk og pedagogisk planlegging i samarbeid med de som er leid inn til prosjektet. Ressursskolene informerer og sender invitasjon til sine elever, både faste elever og fjernundervisningselever om leirene.

Første leir var i Mittådalen i uke 38 og 39, med om lag 70 elever totalt.

 

Bodø 6. oktober 2008

 

Referent: Kevin Johansen

 

Fylkesmannen i Nordland © 2008 - Webløsning © Seria - Heading © KREMdesign