Learoevierhtieh dongkedh
  Logg inn i Learoevierhtieh
  Gorredh gïelem

April   2018
uke m t o t f l s
13       1
14 2 3 4 5 6 7 8
15 9 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
18 30      

Nyheter

Smink deg på samisk
Foto: Bent Johansen
Nordlys 11.12.2006 12:08:29

«Postkortene» filmes
Altaposten 11.12.2006 11:13:09

Halvt norske nordmenn
Norske aner er spredt rundt om i verden. Her er et knippe halvnordmenn du kan være stolte av. Eller ikke.
TV 2 Nettavisen 10.12.2006 11:47:19

Nye kjempeparker
Aftenposten 8.12.2006 01:07:25

Kvinner på topp! - Dagbladet.no
Dagbladet 7.12.2006 06:09:08

Skuffet over Sametinget
Det er arrogant av flertallet på Sametinget å si nei til å bruke 100.000,- kroner på et samarbeid med kvenene, mener Willy Ørnebakk (Ap).
Harstad Tidene 5.12.2006 13:06:26

Urfolk snytt for bistandsmidler
Bare 19 prosent av 935 millioner kroner som regjeringen skulle gi til urfolk, er brukt til formålet.
Dagsavisen 5.12.2006 09:10:38

Kritiserer norsk bistand til urfolk
Bare en liten del av pengene regjeringen skryter av at Norge gir til verdens urbefolkning går dit det blir hevdet. Nå krever Regnskogfondet en umiddelbar gransking.
VG 5.12.2006 07:06:10

Lyver om hjelp til urfolkbistand - Dagbladet.no
Dagbladet 5.12.2006 07:01:27

– Visste hva de gikk til
Altaposten 4.12.2006 15:20:43

Learoevierhtieh evtiedidh jih sjïehtesjidh elegktronigken ööhpehtæmman

Prosjeekten tjïrrh ”Sörsamisk opplæring ved heimeskolen” guajhtsadin vaenie learoevierhtieh åarjelsaemien ööhpehtæmman. Lohkehtæjjah tjoeverieh jïjtjh learoevierhtieh jïjtsh åarjelsaemien ööhpehtæmman darjodh. Gellide lehkijste vaejtiem govleme daejtie learoevierhtide tjöönghkedh, jih buektiehtidh bertedh guktie gaajhkesidie åarjelsaemien dajvesne aevhkine. Jïenebi ïedtjh aaj orre learoevierhtieh evtiedidh daltesasse jih ovmessie aamhtesi bïjre gusnie ij annje learoevierhtieh gååvnesh.

Dan åvteste Nordlaanten fylhkeålman, Byjjehtimmie – jih ööhpehtimmiegoevtese, ovtetje Staaten ööhpehtimmiekontovre Nordlaantesne prosjeektem ”Learoevierhtieh evtiedidh jih sjïehtesjidh elegktronigken ööhpehtæmman” garre-tsïengelen 2002 tseegki. Maja Lisa Kappfjell lea daam prosjeektem juhtiehtamme. Prosjeekte Goeven 2004 orreji. Learoevierhtiej bïjre åådtje daesnie lohkedh.

Fylkesmannen i Nordland © 2005 - Design og løsning © Seria