Referat fra sørsamisk nettverksmøte 12. mars 2008

 

Sted: Rica Hotel Nideleven, Trondheim

 

Til stede:

 

Assisterende utdanningsdirektør i Nordland -Arve Veiåker, utdanningsdirektør i Sør-Trøndelag –Solveig Strand, seniorrådgiver Fylkesmannen i Nord-Trøndelag -Aud Eli Kristoffersen, rådgiver Fylkesmannen i Nord-Trøndelag –Marit Holien, rådgiver Fylkesmannen i Nordland –Kevin Johansen, rektor Elgå skole Ragnhild Husdal, rektor sameskolen i Snåsa –Olaug Pettersen, rektor sameskolen for Midt-Norge –Nora Bransfjell, rektor Brekken oppvekstsenter –Jan Helge Tronsaune

 

Sak 1. Database for sørsamiske undervisningsopplegg

 

Arve Veiåker la fram fylkesmannens arbeid med å forbedre databasen for sørsamiske undervisningsopplegg. Databasen vil gjøres mer brukervennlig og det skal sikres at ingen kan slette andres innhold i basen.

 

De sørsamiske ressursskolene ønsket ei juridisk avklaring rundt eierforhold til opplegg som legges inn i basen. Lærer eller skole som står bak innholdet bør være navngitt i det enkelte undervisningsopplegg. Fylkesmannen tar med seg innspillene og har dialog med personell som foretar de tekniske forbedringene i databasen. De sørsamiske ressurskolene mente man fortsatt bør jobbe for å øke bruken av databasen.

 

Sak 2: Sørsamiske språkleire

 

Veiåker la fram fylkesmannens og Sameskolstyrelsens prosjekt med sørsamiske språkleire. Prosjektet er for elever med opplæring i samisk fra 6.-9. trinn i Norge og i Sverige fra 5.-8. trinn. Prosjektet ble sett på som positivt. Ressursskolene presiserte at de må med i planleggingen for at prosjektet skal passe best mulig inn i det øvrige pedagogiske opplegget ved skolene. Prosjektet kan gå inn som integreringsuker ved skolene.

 

Nora Bransfjell påpekte behovet for egne samlinger for førstespråkselever.  Det ble også påpekt at foreldreperspektivet på et tidspunkt må trekkes inn i prosjektet.

 

Sak 3: Videre midler til fjernundervisning

 

Brekken oppvekstsenter har sendt et brev til AID der de påpeker at deres tilskudd til fjernundervisning ble redusert siste år. Dette er tilfelle for alle ressursskolene og fylkesmannen differensierte støtten etter oppfordring fra Utdanningsdirektoratet. Dette er fortsatt prosjektmidler og det er et ønske om at finansieringen går over til årlig fast støtte. Fylkesmannen har signalisert disse ønskene overfor direktoratet og påpekt behovet for at dette tilskuddet økes.

 

Sak 4: Nettverkets videre drift

 

Det er et ønske fra alle parter om at nettverket skal drives videre og med noe mer hyppige møter. Det kom innspill om at også videregående opplæring bør inkluderes i nettverket, for eksempel med Aajege og Grong og Mosjøen videregående skoler. Organisering av fjernundervisningen bør være sak på neste møte.

 

Sak 5: Avklaringer rundt første- og andrespråk

 

Olaug Pettersen ønsket ei avklaring på status for samisk første- og andrespråk.

Førstespråkselever er de som følger læreplan i samisk som førstespråk og andrespråkselever er de som følger læreplan i samisk som andrespråk (samisk 2 og 3). Om elevene får opplæring i andre fag på samisk har ikke betydning for om de er første- eller andrespråkselever.

 

Sak 6: Strategisk plan for kompetanseheving i samiske emner.

 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag la fram en strategisk plan for kompetanseheving i samiske emner. Denne er et vedlegg til referatet.

 

 

Neste møte: Høsten 2009 i Trondheim.

 

Referent: Kevin Johansen

 

Fylkesmannen i Nordland © 2008 - Webløsning © Seria - Heading © KREMdesign